Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski

Kartografski prikaz

– podaci za pripremu Nacrta prijedloga I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski – digitalno u PDF formatu mjerilu 1:25 000

– podaci za pripremu Nacrta prijedloga I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski – analogno na A3

 

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 2010. - 2013. GODINE

GRAFIČKI DIO

Namjena
Infrastruktura
Infrastruktura A
Uvjeti korištenja
Građevinska - Borovljani
Građevinska - Delovi
Građevinska - Javorovac
Građevinska - Novigrad
Građevinska - Plavšinac
Građevinska - Srdinac
Građevinska - Vlaislav


TEKSTUALNI DIO

Uvod
Polazišta
Ciljevi
Plan
Odredbe

 

esavjetovanja2

lok2

javnanabava

javnipozivi

otpad

facebook

fotogalerija

videogalerija

novogradec

monografija

korisnilinkovi

lag

Novogradec 56 za web Page 01

NPnekadisad

Kalendar Opine Novigrad za 2017 za web Page 01

finoteka

transparentna

 VKI LOGO1

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg